55 279 30 89       55 279 20 89            sekretariat@smpomezania.pl

AKTUALNOŚCI

Nasze zasoby

LOKALIZACJE mają na celu przybliżenie Państwu dokładnego położenia na mapie miasta, poszczególnych osiedli mieszkaniowych. Każda mini-mapka zawiera wszystkie nieruchomości znajdujące się w zasobie Spółdzielni. Niektóre z nich mają własne zdjęcia.

Pod mapkami znajdują się szczegółowe informacje dla każdego osiedla dotyczące zakresu robót na rok 2015.

Utrzymywanie w stanie niepogorszonym naszych zasobów oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb związanych z zamieszkiwaniem w naszych zasobach członków wraz z rodzinami, a także zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie członków lub spółdzielni będzie w 2015 roku naszym głównym celem.

Dążyć będziemy do tego, aby w obszarach działania, które dotyczą usprawnienia zarządzania naszymi nieruchomościami, zwiększyć efektywność i jakość świadczonych usług, przyjmując na stałe zasadę, ze jakość zarządzania, to sposób, w jaki organy i administracja naszej spółdzielni traktują członków, mieszkańców naszych nieruchomości i interesantów.

W roku 2015 i w latach następnych planujemy:
 • utrzymać zasoby mieszkaniowe członków Spółdzielni oraz otaczającą infrastrukturę zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska, utrzymywać je wstanie chroniącym przed powstawaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz systematycznie dążyć do podwyższenia standardu i estetyki powierzonego majątku,
 • w pełni realizować zadania ujęte w planie rzeczowym dla poszczególnych nieruchomości i zespołów nieruchomości na rok 2015,
 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej dla każdej nieruchomości,
 • rzetelnie postępować wobec członków i klientów zapewniając im poziom usług zgodny z ich oczekiwaniami.

W dalszym ciągu doskonalić będziemy nasz system zarządzania, poprzez jakość zgodnie z normą ISO 9001:2008, celem jego utrzymania, zapewniając tym samym naszym działaniem jak najwyższy poziom, co będzie powodowało zadowolenie naszych członków i klientów.

W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2015 r. planujemy:

 1. zrealizować zakres rzeczowy ujęty w planie rzeczowym na 2015 rok dla każdej nieruchomości,
 2. na bieżąco usuwać awarie i usterki wynikające z przeglądów technicznych i zgłoszeń lokatorów,
 3. modernizować infrastrukturę zewnętrzną według zakresu uzgodnionego z Radami Zespołów Nieruchomości.

Plan rzeczowy natomiast na rok 2015 opracowany dla każdej nieruchomości według następujących założeń:

 1. Planowanie prac do wykonania w 2015 r. zakłada, iż nieruchomość posiada środki finansowe na pokrycie z możliwego kredytowania do 75% przewidywanych wpływów w 2016 r.
 2. Zadania z zakresu: docieplenia, renowacja elewacji z remontem balkonów, mogą być wspomagane pożyczką wewnętrzną z okresem spłaty do 5 lat pod warunkiem złożenia wniosku przez mieszkańców danej nieruchomości oraz urealnienie stawki opłat na fundusz remontowy gwarantującej spłatę zaciągniętej pożyczki w tym okresie w oparciu o zawarte porozumienia.
 3. W planowaniu zakresu rzeczowego dla nieruchomości z Osiedla Zatorze II należy uwzględnić możliwość likwidacji central grupowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. Z o.o., co w pierwszej kolejności spowoduje skierowanie nakładów finansowych na modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach.

W roku 2015 jak i następnych latach będziemy dalej korzystać z energii cieplnej, tak do ogrzewania mieszkań jak i podgrzania zimnej wody i kontynuować współpracę w tym zakresie z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kwidzynie.

DrukujE-mail

O Nas

Z Polityki Jakości Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami i Zasad Spółdzielczych ustalonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wynika Polityka Jakości Spółdzielni...

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomezania" w Kwidzynie
ul. Spółdzielcza 1
82-500 Kwidzyn
Tel.(55) 279 30 89, 279 41 29
E-mail: sekreteriat@smpomezania.pl

Dokumenty

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 • INFORMACJA O DODATKU MIESZKANIOWYM