55 279 30 89       55 279 20 89            sekretariat@smpomezania.pl

TWOJA SPÓŁDZIELNIA W MIEŚCIE

TWOJA SPÓŁDZIELNIA W MIEŚCIE

AKTUALNOŚCI

 

                                                                 Kwidzyn, dn. 4.01.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

            „Pomezania”

82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

KRS 000126626

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

Tel.(55) 2792089; 2792975

                                                                                                                     

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

 

z dnia 2.01.2023r.

na REMONT KLATEK SCHODOWYCH/PIWNIC

W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

wybrała ofertę:

 

Lp.

 

ADRES BUDYNKU

 

 

ILOŚĆ KLATEK

 

WYBRANY OFERENT

1

Kwidzyn

Targowa 4

Remont klatki schodowej I

 

 

 

 

 

1

Usługi Ogólnobudowlane

Roman Sandecki, Korzeniewo

ul. Łąkowa 9, 82-500 Kwidzyn

2

Kwidzyn

Spacerowa 3

Remont piwnic

 

 

 

-

Usługi Ogólnobudowlane

Roman Sandecki, Korzeniewo

ul. Łąkowa 9, 82-500 Kwidzyn

 

                          Kwidzyn, dn. 4.01.2023r.

            „Pomezania”

82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

KRS 000126626

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

Tel.(55) 2792089; 2792975

                                                                                                                     

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

 

z dnia 2.01.2023r.

 

na WYKONANIE I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

 

wybrała ofertę:

 

 

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno – Handlowo - Usługowe

„REMAL” Odysseas Tasis

ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

 

  Kwidzyn, dn. 4.01.2023r.

            „Pomezania”

82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

KRS 000126626

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

Tel.(55) 2792089; 2792975

                                                                                                                     

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

 

z dnia 2.01.2023r.

na WYMIANA LAMP W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI:

 

LP.

ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH 2023

1.

2.

1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA

1

Odrowskiego 1

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

2

Bema 6

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

3

Spacerowa 3

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

4

Wschodnia 11

wymiana na lampy LED na klatce schodowej

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

5

Baczyńskiego 4

wymiana na lampy LED na klatce schodowej

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

6

Korczaka 16

wymiana na lampy LED na klatce schodowej

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

7

Gębika 7

wymiana na lampy LED na klatkach schodowych I-II

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

8

Krańcowa 17

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

9

Mieszka I1

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

10

Chrobrego 2

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

wymiana na lampy LED na klatkach schodowych I-V

11

Chrobrego 6

wymiana na lampy LED na klatkach schodowych I-VIII

12

Chrobrego 8

wymiana na lampy LED w korytarzach piwnicznych

 

 

wybrała ofertę:

 

Firmę Handlowo-Usługową Józef Tocha z siedzibą przy ul. Warszawskiej 35, 82-500 Kwidzyn

 

O G Ł O S Z E N I E

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POMEZANIA”

W KWIDZYNIE, UL. SPÓŁDZIELCZA 1

OGŁASZA NA DZIEŃ 2.01.2023 r. PRZETARG OGRANICZONY

 

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH ZASOBU SPÓŁDZIELNI
W KWIDZYNIE PRZY UL.:

 

Lp.

ADRES BUDYNKU:

 

ILOŚĆ KLATEK

1.

Spacerowa 3

Remont piwnic

-

2.

Targowa 4

kl. I

 

1

 

                      

   ZAKRES ROBÓT ZGODNIE Z SIWZ: Szczegółowy zakres robót i technologię wykonywania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz     protokół wprowadzenia. Termin realizacji zlecenia do 31.03.2023 r.

 

  OFERTA WINNA ZAWIERAĆ KOMPLET DOKUMENTÓW OKREŚLONYCH SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

„REMONT KLATEKI SCHODOWEJ/PIWNICY W BUDYNKU PRZY ULICY……………..”

w terminie do dnia 2.01.2022r. do godziny 9ºº w siedzibie Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 1, pok. nr 9.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPIw obecności przedstawicieli budynków w dniu 2.01.2023 r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24 – świetlica

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPIw dniu 04.01.2023 r. o godz. 14ºº na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Spółdzielczej 1 i Staszica 24. W przetargu biorą udział oferenci indywidualni zaproszeni przez Spółdzielnię, spełniający wymogi kryterium jakości wg arkusza ocen zgodnie z procedurą ISO.

 

WARUNKIEM PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1.  wpłata wadium w na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania”  BANK MILENIUM S.A. 08 1160 2202 0000 0000 6193 0116. Kwoty wadium na poszczególne budynki określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 2. złożenie kompletnej oferty z załącznikami.

 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferent wygrywający przetarg traci prawo do wpłaconego wadium w przypadku nie zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu, a wygrywającemu przetarg po podpisaniu umowy, bez doliczenia ustawowych odsetek.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu w dowolnym czasie bez podawania przyczyn, swobodnego wyboru oferenta jak również przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POMEZANIA” W KWIDZYNIE, UL. SPÓŁDZIELCZA 1

OGŁASZA NA DZIEŃ 2.01.2023 r. PRZETARG OGRANICZONY

NA WYMIANĘ STOLARKI okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

będących w zasobach Spółdzielni w 2023

 

LP

BUDYNEK

RODZAJ STOLARKI DO WYMIANY

WYMIARY (mm)

ILOŚĆ (SZT.)

ILOŚĆ KLUCZY

OBRÓBKA

UMIEJSCOWIENIE CENTRAL DOMOFONOWYCH

Termin realizacji

1

Polna 2

Wymiana drzwi wejściowych do budynku szt. 1 dwuskrzydłowe jedno skrzydło stałe ALU ciepłe - wraz z zamurowaniem części otworu i przełożeniem domofonu

 

 

1450 x 2100

 

1

 

22 szt.

Zamurowanie części otworu wstawienie drzwi. Obróbka wewnętrzna płytki, obróbka zewnętrzna po przeniesieniu domofonu uzupełnienie styropianem + siatka + klej + wyprawa

przełożenie ze ściany do skrzydła stałego drzwi

od 10.01.2023 do 30.04.2023

2

Krańcowa 17

Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych budynku szt. 1 jednoskrzydłowe – ALU ciepłe

 

1450 x 2100

 

1

 

24 szt.

Obróbka

wewnętrzna w ramach odtworzenia, obróbka zewnętrzna po przeniesieniu domofonu uzupełnienie styropianem + siatka + klej + wyprawa wraz z malowaniem

Przełożenie ze ściany do skrzydła stałego drzwi

od 10.01.2023 do 30.04.2023

3

Mieszka I 1

Wymiana szyb zespolonych na bezpieczne obustronnie szt. 72 oraz montaż klamek zamykanych na klucz dolnych okien kl. schodowych

 

w istniejąca stolarkę

 

4 kondygnacje  x

3 szt.  x 6 kl =

72 szt.

te same wkładki we wszystkich oknach

-

 

 

 

-

od 10.01.2023 do 30.04.2023

 

                             
 

 

 

  ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

 

I.    STOLARKA DRZWIOWA – Demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku i montaż  drzwi z aluminium ciepłe – dla drzwi zewnętrznych, z obrobieniem ościeży  i ich malowaniem w ramach odtworzenia wg tabeli powyżej. Kolor brązowy, samozamykacz z blokadą, klamki, zamek z kluczami w każdych drzwiach zewnętrznych wejściowych do budynków w ilościach zgodnych z tabelą powyżej. Obróbka zgodnie z tabelą powyżej.

 

II. STOLARKA OKIENNA NA KLATKACH – Demontaż szyb zespolonych i montaż szyb zespolonych obustronnie bezpiecznych. Należy zachować identyczne wymiary jak w istniejącej stolarce. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb zgodne z normą.

  Szczegółowy zakres robót i kolorystkę stolarki określi protokół wprowadzenia na budynek.

 

  Oferta winna zawierać:

  - cenę brutto wymiany jednej szt. drzwi wejściowych

  - cenę brutto za wymianę szyb dla danego budynku z kalkulacją szczegółową z podaniem ceny 1 szt. szyby;

  - szkice z wymiarami oraz parametrami i obróbką dla poszczególnej stolarki

  - rodzaj profili z atestami;

  - rodzaj okuć wraz z atestami;

  - rodzaj szyb z podaniem współczynnika przenikania ciepła „k” wraz z atestem;

  Ponad to:

 1. Potwierdzenie statusu prawnego prowadzonej działalności – wypis z rejestru działalności gospodarczej.
 2. Potwierdzenie wpłaty wadium.
 3. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz opłacaniu bieżących składek ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (termin ważności - 30 dni od daty wystawienia).
 4. Informację o liczbie zatrudnionych pracowników na czas nieokreślony oraz oświadczenie, że roboty będzie wykonywać wykwalifikowana kadra pracownicza zatrudniona na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.
 5. Wykaz podobnych prac z okresu 2019 – 2022 r.
 6. Referencje od zamawiających obejmujące prace z okresu 2019 – 2022 r. określające czy roboty te zostały wykonane w sposób terminowy, należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
 7. Oświadczenie określające okres gwarancji (minimum 60 miesięcy od daty odbioru),
 8. Dane polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie na pokrycie ewentualnych szkód powstałych na mieniu osób fizycznych i prawnych w trakcie trwania robót oraz w okresie obowiązywania gwarancji na roboty budowlane.
 9. W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
 10. Wycenę szczegółowa zawierającą szkic z wymiarami oraz szczegółowe dane stolarki.
 11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przetargowym– druk w załączeniu
 12. Złożone dokumenty w ofercie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania tego rodzaju dokumentów.

  orazinformacje:

  - czy firma jest w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;

  - czy są prowadzone postępowania sądowe lub egzekucyjne przeciwko firmie;

  - czy firma posiada certyfikat jakości na prowadzoną działalność;

  - czy firma posiada zaległości finansowe wobec innych podmiotów gospodarczych;

  - czy firma posiada zaległości wobec organów z tytułu należności budżetowych;

  - czy firma posiada zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych

   (należy dołączyć ważne zaświadczenia).

  Złożone dokumenty w ofercie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania tego rodzaju dokumentów.

 

   Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:

  „PRZETARG NA WYMIANĘ OKIEN I DRZWI - 2023”

  wterminie do dnia 2.01.2023r. do godz.9ºº w siedzibie Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 1, pok. nr 9.

 

  OTWARCIE OFERT NASTĄPI w obecności Komisji Przetargowej

  wdniu 2.01.2023r. o godz. 1030  w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24 - świetlica

  Oferenci zostaną  powiadomieni o wynikach przetargu drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres.

 

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI

  wdniu 4.01.2023r. o godz. 14ºº na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 1 i Staszica 24.

 

  WARUNKIEM PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU JEST:

  - wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł w terminie do 29.12.2022r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania”

  BANK MILENIUM S.A. 08-11602202-000000006-1930116

   - złożenie kompletnej oferty

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W przetargu biorą udział oferenci indywidualni zaproszeni przez Spółdzielnię, spełniający wymogi kryterium jakości wg arkusza ocen zgodnie z procedurą     ISO.

  Oferent wygrywający przetarg traci prawo do wpłaconego wadium w przypadku nie zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia     wyników przetargu. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu, a wygrywającemu     przetarg po podpisaniu umowy, bez doliczenia ustawowych odsetek.

 

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu w dowolnym czasie, wyboru oferenta bez podawania przyczyn jak również   przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie jest Administratorem pozyskiwanych od oferentów danych osobowych, na etapie postępowania przetargowego.
 2. Przetwarzane przez Administratora dane osób, o których mowa w ust. 1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, podlegają prawnej ochronie.
 3. Przetwarzanie danych osób, o których mowa w ust. 1 jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i podejmowaniem czynności przed zawarciem umowy na dostawę towarów i usług.
 4. Prawnie uzasadnionym celem Administratora jest realizacja określonego w Statucie Spółdzielni przedmiotu działalności w ramach zaspakajania potrzeb mieszkaniowych poprzez nieustanne podnoszenie standardu zasobów mieszkaniowych, w oparciu o obowiązujący Regulamin prowadzenia przetargów na dostawę towarów i usług.
 5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Administrator realizuje przy zawieraniu umów.

 

Kwidzyn, dnia 21.12.2022r.

 

 

 

 

 

 

  Załącznik do oferty przetargowej      

 

OFERENT                                                                                                                                                                                 Kwidzyn, dnia ………………….…… 

    -----------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------

   Tel: …………………………………………

   E-mail:……………………………….….….

   NIP: ………………………………….…….

 

 

                                                                                              ZGODA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

q*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul. Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn (zwanej Spółdzielnią),  w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

q* Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul. Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce E-czynsze EBOK  oraz w protokołach organów Spółdzielni.

q* Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie elektronicznej ze skutkiem prawnym.

q*  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

q*  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

q*  Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu przetargów na dostawę towarów i usług, który jest do wglądu w Dziale GZM.

 

Czytelny podpis osoby udzielającej zgodę  ………………………….………………………………..

 

Zgoda przechowywana jest razem z dokumentacją przetargową w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w budynku przy ul. Staszica 24 w Kwidzynie.

 

* zgodę oznaczyć znakiem X 

 

 

Kwidzyn, dn. 21.12.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POMEZANIA” W KWIDZYNIE, UL. SPÓŁDZIELCZA 1

OGŁASZA NA DZIEŃ 2.01.2023r.PRZETARG OGRANICZONY

NA WYMIANĘ LAMP W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W KWIDZYNIE PRZY ULICY

 

LP.

ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH 2023

ilość lamp (szt.)

1.

2.

3.

1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA

289

1

Odrowskiego 1

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

18

2

Bema 6

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

6

3

Spacerowa 3

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

6

4

Wschodnia 11

montaż lamp LED na klatce schodowej

8

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

8

5

Baczyńskiego 4

montaż lamp LED na klatce schodowej

14

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

9

6

Korczaka 16

montaż lamp LED na klatce schodowej

7

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

11

7

Gębika 7

montaż lamp LED na klatkach schodowych I-II

14

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

13

8

Krańcowa 17

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

13

9

Mieszka I1

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

35

10

Chrobrego 2

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

29

montaż lamp LED na klatkach schodowych I-V

44

11

Chrobrego 6

montaż lamp LED na klatkach schodowych I-VIII

48

12

Chrobrego 8

montaż lamp LED w korytarzach piwnicznych

6

 

 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie wykonania WYMIANY LAMP NA LAMPY TYPU LED w dwóch rodzajach w nieruchomościach Spółdzielni wskazanych w tabeli wraz z demontażem włączników:

  1. DIORA

  2. PAULA

 

 1. Termin realizacji robót zostanie określony przez Zamawiającego po uwzględnieniu terminów wynikających z umów z wykonawcami remontów w w/w budynkach (w okresie od 10.01.2023 do 31.10.2023r.)

 

  Oferta winna zawierać:

 1. Cenę:

  ofertę cenową składa się dla każdego budynku i dla każdego rodzaju lampy.

 

 1. Okres realizacji robót objętych złożona ofertą na poszczególnym budynku
 2. Oświadczenie określające okres gwarancji
 3. Potwierdzenie statusu prawnego firmy – wypis z rejestru działalności gospodarczej
 4. Potwierdzenie wpłaty wadium. Za termin wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 5. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz opłacaniu bieżących składek ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (termin ważności 30 dni od daty wystawienia)
 6. Oświadczenie zawierające Informację o ilości zatrudnionych pracowników na czas nieokreślony oraz oświadczenie, że roboty będzie wykonywać wykwalifikowana kadra pracownicza zatrudniona na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.
 7. Informację techniczno-ekonomiczną zawierającą rodzaj i ilość posiadanego sprzętu wymaganego dla technologii określonej w ogłoszeniu
 8. Wykaz podobnych prac z okresu 2019-2022r.
 9. Referencje od zamawiających obejmujące prace z okresu 2019 – 2022r. Określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w terminie.
 10. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej obejmującej odpowiedzialność do pełnej wartości szkody, tj. wolne od franszyzy integralnej, a także z minimalną franszyzą redukcyjną.
 11. W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo.
 12. Zdemontowane elementy starych lamp wykonawca zutylizuje we własnym zakresie lub przekaże według dyspozycji Zamawiającego.
 13. Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień osób, które będą realizowały zlecenie
 14. Deklarację na lampy
 15. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przetargowym – druk załącznik nr 1

oraz informacje:

- czy firma jest w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;

- czy są prowadzone postępowania sądowe lub egzekucyjne przeciwko firmie;

- czy firma posiada certyfikat jakości na prowadzoną działalność;

- czy firma posiada zaległości finansowe wobec innych podmiotów gospodarczych;

     Złożone dokumenty w ofercie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania tego rodzaju dokumentów.

 

    Ofertę cenową, pozostałe dokumenty, zaświadczenia składa się w 1 egz. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem„ PRZETARG NA WYMIANĘ LAMP - 2023” w terminie do dnia 2.01.2023r. do godz. 9ºº w siedzibie Spółdzielni      przy ul. Spółdzielczej 1, pok. nr 9.

 

    OTWARCIE OFERT NASTĄPIw obecności Komisji Przetargowej w dniu 2.01.2023r. o godz. 1015 biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24, II piętro – świetlica

 

    OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI

    w dniu 4.01.2023r. o godz. 14ºº na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Spółdzielczej 1 i Staszica 24 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

    W przetargu biorą udział oferenci indywidualni zaproszeni przez Spółdzielnię, spełniający wymogi kryterium jakości wg arkusza ocen zgodnie z procedurą ISO zaproszeni do udziału w przetargu.

 

    WARUNKIEM PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU JEST:

    - wpłacenie wadium w wysokości 3.000 zł na w terminie do dnia 29.12.2022r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” BANK MILENIUM S.A. 08-11602202-000000006-1930116

    - złożenie kompletnej oferty

    Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     Oferent wygrywający przetarg traci prawo do wpłaconego wadium w przypadku nie zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty     ogłoszenia wyników przetargu, a wygrywającemu przetarg po podpisaniu umowy, bez doliczenia ustawowych odsetek.

 

    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu w dowolnym czasie, wyboru oferenta bez podawania przyczyn jak również przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

 

    Osobami uprawnionymi, z ramienia Spółdzielni, do kontaktów z oferentami są:

   Ireneusz Milewski – Kierownik Działu GZM

    Justyna Chodorowska – Z-ca Kierownika Działu GZM(p. nr 3)

    Kontakt w siedzibie przy ul. Staszica 24  Kwidzyn  tel.(55) 279 20 89 w.36.

 

      Kwidzyn, dnia 21.12.2022r.

 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie jest Administratorem pozyskiwanych od oferentów danych osobowych, na etapie postępowania przetargowego.
 2. Przetwarzane przez Administratora dane osób, o których mowa w ust. 1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, podlegają prawnej ochronie.
 3. Przetwarzanie danych osób, o których mowa w ust. 1 jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i podejmowaniem czynności przed zawarciem umowy na dostawę towarów i usług.
 4. Prawnie uzasadnionym celem Administratora jest realizacja określonego w Statucie Spółdzielni przedmiotu działalności w ramach zaspakajania potrzeb mieszkaniowych poprzez nieustanne podnoszenie standardu zasobów mieszkaniowych, w oparciu o obowiązujący Regulamin prowadzenia przetargów na dostawę towarów i usług.
 5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Administrator realizuje przy zawieraniu umów.

 

 

 

 

 

 

  OFERENT                                                                                                           Kwidzyn, dnia ………………….…….

   -----------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------

  Tel: …………………………………………

  E-mail:……………………………….….….

  NIP: ………………………………….…….

                                                                                        ZGODA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

  q*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul. Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn (zwanej Spółdzielnią),  w celu przeprowadzenia postępowania    przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

  q* Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul. Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj.                 ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce E-czynsze EBOK  oraz w protokołach organów Spółdzielni.

  q* Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie elektronicznej ze skutkiem prawnym.

  q*  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  q*  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich       danych i prawie ich poprawiania.

  q*  Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu przetargów na dostawę towarów i usług, który jest do wglądu w Dziale GZM.

 

  Czytelny podpis osoby udzielającej zgodę  ………………………….………………………………..

  Zgoda przechowywana jest razem z dokumentacją przetargową w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w budynku przy ul. Staszica 24 w Kwidzynie.

  * zgodę oznaczyć znakiem X

 

INFORMACJA   DOKUMENTY  dostępne w EBOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie uprzejmie informuje, że z dniem  20.09.2019r.. dokumenty w zakładce  OGŁOSZENIA/PRZETARGI  w pliku  PRZETARGI I WYNIKI NA REMONTY I INWESTYCJE  są dostępne w  E-czynsze   w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) w zakładce DOKUMENTY.

O dostęp do serwisu elektronicznej obsługi użytkownika lokalu (EBOK) należy złożyć wniosek

w Dziale Czynszów  przy ul. Spółdzielczej 1 w Kwidzynie pokój nr 1A, I piętro.

 

 

DrukujE-mail

O Nas

Z Polityki Jakości Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami i Zasad Spółdzielczych ustalonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wynika Polityka Jakości Spółdzielni...

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomezania" w Kwidzynie
ul. Spółdzielcza 1
82-500 Kwidzyn
Tel.(55) 279 30 89, 279 41 29
E-mail: sekreteriat@smpomezania.pl

Dokumenty

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 • INFORMACJA O DODATKU MIESZKANIOWYM