55 279 30 89       55 279 20 89            sekretariat@smpomezania.pl

AKTUALNOŚCI

 

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                                             Kwidzyn, dn. 15.03.2024r.

            „Pomezania”

82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

         KRS 000126626

   Sąd Rejonowy w Gdańsku

Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

Tel.(55) 2792089; 2792975

DIN EN ISO 9001:2015                                                                                                  

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

z dnia 12.03.2024r.

na WYKONANIE DOCIEPLENIA W SYSTEMIE CERESIT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH / REMONTU BALKONÓW BUDYNKU

wybrała ofertę:

Lp.

 

ADRES BUDYNKU

 

 

WYBRANY OFERENT

1

PODJAZDOWA 5 (remont elewacji i balkonów)

 

 

 

 

 

 

 

Usługi Ogólnobudowlane

 Roman Sandecki 

Korzeniewo, ul. Łąkowa 9,

82-500 Kwidzyn

 

2

MICKIEWICZA 11 (remont elewacji wschodniej i docieplenie szczytu północnego)

 

3

MICKIEWICZA 15 (remont elewacji wschodniej i docieplenie szczytu północnego) 

 

4

MICKIEWICZA 13 (docieplenie gzymsu zachodniego z wyminą obróbek, rynien i rur spustowych)

 

5

BRONIEWSKIEGO 2 (remont elewacji wschodniej i dwóch szczytów z remontem balkonów, remont daszków nad wejściami, docieplenie ścianek kolankowych i belek w części strychowej)

 

 

 

 

 

 

 

6

BEMA 6 (remont balkonów 4 szt.)

 

7

SPACEROWA 3 (remont balkonów 10 szt.) 

 

8

ODROWSKIEGO 2 (docieplenie gzymsu zachodniego z wyminą obróbek, rynien i rur spustowych)

 

 

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                                        Kwidzyn, dn. 15.03.2024r.

            „Pomezania”

82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

         KRS 000126626

   Sąd Rejonowy w Gdańsku

Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

Tel.(55) 2792089; 2792975

DIN EN ISO 9001:2008                                                                                                  

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

z dnia 12.03.2024r.

na WYKONANIE OSŁON BALKONOWYCH I ZADASZEŃ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W KWIDZYNIE BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZILNI PRZY UL.

wybrała ofertę:

Lp.

 

ADRES BUDYNKU

 

 

WYBRANY OFERENT

1

PODJAZDOWA 5 (osłony balkonowe i zadaszenia balkonów)

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Krzysztof Kaczmarek

Białki 16a

 82-522 Sadlinki

 

2

BRONIEWSKIEGO 2 (osłony balkonowe)

 

3

BEMA 6 (osłony balkonowe i zadaszenia balkonów)

 

4

SPACEROWA 3 (osłony balkonowe i zadaszenia balkonów)

 

5

KRAŃCOWA 17 (osłony balkonowe)

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Krzysztof Kaczmarek

Białki 16a

 82-522 Sadlinki

 

 

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                                      Kwidzyn, dn. 15.03.2024r.

            „Pomezania”

82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

         KRS 000126626

   Sąd Rejonowy w Gdańsku

Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

Tel.(55) 2792089; 2792975

DIN EN ISO 9001:2008                                                                                                  

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

z dnia 12.03.2024r.

na WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZILNI 

wybrała ofertę:

Lp.

 

ADRES BUDYNKU

 

 

WYBRANY OFERENT

1

BRONIEWSKIEGO 2 (wymiana drzwi wejściowych zew. 11 + 2 szt.)

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„REMAL”

Odysseas Tasis

ul. Grunwaldzka 9

 82-500 Kwidzyn

 

2

PODJAZDOWA 5 (wymiana okien piwnicznych 9 szt.)

 

3

MICKIEWICZA 11 (wymiana ścianek osłonowych 5 szt.)

 

4

MICKIEWICZA 15 (wymiana ścianek osłonowych 5 szt.)

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POMEZANIA” W KWIDZYNIE, UL.SPÓŁDZIELCZA 1

OGŁASZA NA DZIEŃ 12.03.2024r. PRZETARG OGRANICZONY

 

NA WYKONANIE DOCIEPLENIAW SYSTEMIE CERESIT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH/ REMONTU BALKONÓW BUDYNKÓW:

 

1

 

Podjazdowa 5

remont elewacji + remont balkonów szt. 9 + remont cokołu i remont opaski, studni okiennych + docieplenie gzymsów wraz z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych i przebudową rewizji, wymiana parapetów + malowanie numeru administracyjnego 1 szt.

2

Mickiewicza 11

remont elewacji wschodniej (wejściowej) + docieplenie  szczytu północnego + remont cokołu i remont opaski remontowanych elewacji + docieplenie gzymsu od strony wejść wraz z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych, wymiana parapetów na elewacji docieplanej + malowanie numerów administracyjnych 2 szt.

3

Mickiewicza 15

remont elewacji wschodniej (wejściowej) + docieplenie  szczytu północnego + remont cokołu i remont opaski remontowanych elewacji + docieplenie gzymsu od strony wejść wraz z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych, wymiana parapetów + malowanie numerów administracyjnych 2 szt.

4

Mickiewicza 13

docieplenie gzymsu zachodniego (od strony balkonów) wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

5

Krańcowa 17

remont balkonów szt. 22 wraz z dociepleniem płyt, ścian balkonowych i osłonowych balkonów

6

Broniewskiego 2

remont elewacji wschodniej (wejściowej) i dwóch szczytów + docieplenie + wykonanie daszków z blachy nad wejściami szt. 11+2 + obróbki drzwi wejściowych po wymianie drzwi wejściowych 11+ 2 remont cokołu + docieplenie ścian kolankowych strychowych całego budynku gzymsów od strony wejść oraz od strony balkonów wraz z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych, wymiana parapetów na elewacji docieplanej + malowanie numerów administracyjnych 2 szt.

7

Bema 6

remont balkonów szt. 4

8

Spacerowa 3

remont balkonów szt. 10

9

Odrowskiego 2

docieplenie gzymsu północnego (od strony wejść) wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przebudową rewizji oraz remontem kominów wentylacyjnych i ułożeniem jednej warstwy papy na dachu

W przetargu biorą udział oferenci spełniający wymogi kryterium jakości wg arkusza ocen zgodnie z procedurą ISO po zaproszeniu do wzięcia udziału w przetargu.

 

  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:

    „PRZETARG NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI I BALKONÓW - 2024”

   w terminie do dnia 12.03.2024r. do godz. 9ºº w siedzibie Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 1, pok. nr 9.

  WARUNKIEM PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU JEST

     - wpłacenie wadium dla pozycji w wysokości :


1

Podjazdowa 5

5 000

2

Mickiewicza 11

10 000

3

Mickiewicza 15

10 000

4

Mickiewicza 13

3 000

5

Krańcowa 17

10 000

6

Broniewskiego 2

15 000

7

Bema 6

1 000

8

Spacerowa 3

2 000

9

Odrowskiego 2

3 000

razem

59 000

 

  w terminie do dnia 8.03.2024r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” w Kwidzynie

  BANK MILENIUM S.A. 08 1160 2202 0000 0000 6193 0116.

   - złożenie kompletnej oferty, zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

  OTWARCIE OFERT NASTĄPIw obecności Komisji Przetargowej i Przedstawiciela budynku

  w dniu 12.03.2024r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24, II piętro - świetlica.

 

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI

  w dniu 15.03.2024r. o godz. 1400 na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Spółdzielczej 1 i Staszica 24 oraz na E- bok oraz przesłane na e-maila podanego w     zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 Oferent wygrywający przetarg traci prawo do wpłaconego wadium w przypadku nie zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników  przetargu. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu, a wygrywającemu  przetarg po podpisaniu umowy, bez doliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu w dowolnym czasie, wyboru oferenta bez podawania przyczyn jak również przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 55-279-20-89

- Ireneusz Milewski - Kierownik GZM

- Justyna Chodorowska – Z-ca Kierownika Działu GZM

Kwidzyn, dnia 26.02.2024r.

 

O G Ł O S Z E N I E

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POMEZANIA” W KWIDZYNIE, UL. SPÓŁDZIELCZA 1

OGŁASZA NA DZIEŃ 12.03.2024 r. PRZETARG OGRANICZONY

NA WYMIANĘ STOLARKI okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

będących w zasobach Spółdzielni w 2024

LP

BUDYNEK

RODZAJ STOLARKI DO WYMIANY

WYMIARY (mm)

ILOŚĆ (SZT.)

ILOŚĆ KLUCZY

OBRÓBKA

UMIEJSCOWIENIE CENTRAL DOMOFONOWYCH

Termin realizacji

1

Broniewskiego 2

Wymiana drzwi wejściowych do budynku szt. 11 + 2 (ewakuacyjne) dwuskrzydłowe jedno skrzydło stałe,

ALU ciepłe

 

 

1450 x 2100

 

11 szt. (kl I –XI)

+ 2 szt. ( wyjścia ewakuacyjne kl. II i kl. V)

Kl. I - 9 szt.

Kl. II - 6 szt.- kl. przejściowa - dwa identyczne zamki

Kl. III - 6 szt.

Kl. IV - 6 szt.

Kl. V - 6 szt. kl. przejściowa - dwa identyczne zamki

Kl. VI - 6 szt.

Kl. VII - 8 szt.

Kl. VIII - 8 szt.

Kl. IX - 8 szt.

Kl. X - 8 szt.

Kl. XI - 6 szt.

 

 

bez obróbki

 

 

przełożenie ze ściany do skrzydła stałego drzwi

 

 

W trakcie remontu elewacji od 26/03/2024

2

Podjazdowa 5

Wymiana okien piwnicznych

 

55 x 50

 

9 szt.

 

nie dotyczy

 

bez obróbki

 

nie dotyczy

W trakcie remontu elewacji od 26/03/2024

2

Mickiewicza 11

Demontaż istniejących ścianek osłonowych i montaż nowych ścianek osłonowych drzwi wejściowych ALU zimne wypełnienie płyta + szyba bezpieczna

 

należy dostosować do wykonanego docieplenia

 

 

5 szt.

 

 

nie dotyczy

 

 

bez obróbki

 

 

nie dotyczy

W trakcie remontu elewacji od 26/03/2024

3

Mickiewicza 15

Demontaż istniejących ścianek osłonowych i montaż nowych ścianek osłonowych drzwi wejściowych ALU zimne wypełnienie płyta + szyba bezpieczna

 

szerokość min. 80 cm należy dostosować do wykonanego docieplenia

 

 

5 szt.

 

 

nie dotyczy

 

 

bez obróbki

 

 

nie dotyczy

W trakcie remontu elewacji od 26/03/2024

 

                               
 

    ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

I.    STOLARKA DRZWIOWA –  demontaż istniejących drzwi stalowych zewnętrznych szt. 11+2, wykonanie i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych ALU-ciepłe szt. 11+2  o wymiarach ok.1470 x 2060  mm wypełnienie góra szyba bezpieczna dołem płyta, jedno skrzydło stałe z otworem na centralę domofonową, samozamykacz, gałko-klamka, elektrozaczep, zamek (w klatkach przejściowych ten sam zamek w obu drzwiach),ilość kuczy zgodnie z tabelą, kolor drzwi brąz, bez obróbki. Montowane drzwi powinny być wyregulowane wspólnie z drzwiami wewnętrznymi.

II. STOLARKA OKIENNA PIWNICZNA – demontaż istniejących okien drewnianych i montaż okien PCV uchylne  szt. 9 o wymiarach jak w tabeli. Zamurowania dokona wykonawca remontu elewacji budynku. Szyby zespolone i montaż szyb zespolonych obustronnie bezpiecznych. Należy zachować identyczne wymiary jak w istniejącej stolarce. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb zgodne z normą.

III.  ŚCIANKI OSŁONOWE - demontaż istniejących ścianek osłonowych i montaż nowych ścianek osłonowych drzwi wejściowych ALU zimne wypełnienie dół płyta + góra szyba bezpieczna

    Szczegółowy zakres robót i kolorystkę stolarki określi protokół wprowadzenia na budynek.

   Oferta winna zawierać:

   - cenę brutto wymiany jednej szt. drzwi wejściowych

   - cenę brutto za wymianę okien piwnicznych z podaniem ceny 1 szt. okna

   - cenę brutto za wymianę ścianek osłonowych drzwi wejściowych z podaniem ceny za jedną sztukę;

   - szkice z wymiarami, szczegółowo określonymi dla każdej szt. stolarki z parametrami

   - rodzaj profili z atestami;

   - rodzaj okuć wraz z atestami;

   - rodzaj szyb z podaniem współczynnika przenikania ciepła „k” wraz z atestem;

   Ponad to:

 1. Potwierdzenie statusu prawnego prowadzonej działalności – wypis z rejestru działalności gospodarczej.
 2. Potwierdzenie wpłaty wadium.
 3. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz opłacaniu bieżących składek ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (termin ważności - 30 dni od daty wystawienia).
 4. Informację o liczbie zatrudnionych pracowników na czas nieokreślony oraz oświadczenie, że roboty będzie wykonywać wykwalifikowana kadra pracownicza zatrudniona na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.
 5. Wykaz podobnych prac z okresu 2019 – 2022 r.
 6. Referencje od zamawiających obejmujące prace z okresu 2019 – 2023 r. określające czy roboty te zostały wykonane w sposób terminowy, należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
 7. Oświadczenie określające okres gwarancji (minimum 60 miesięcy od daty odbioru),
 8. Dane polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie na pokrycie ewentualnych szkód powstałych na mieniu osób fizycznych i prawnych w trakcie trwania robót oraz w okresie obowiązywania gwarancji na roboty budowlane.
 9. W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
 10. Wycenę szczegółowa zawierającą szkic z wymiarami oraz szczegółowe dane stolarki.
 11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przetargowym– druk w załączeniu
 12. Złożone dokumenty w ofercie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania tego rodzaju dokumentów.

  orazinformacje:

  - czy firma jest w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;

  - czy są prowadzone postępowania sądowe lub egzekucyjne przeciwko firmie;

  - czy firma posiada certyfikat jakości na prowadzoną działalność;

  - czy firma posiada zaległości finansowe wobec innych podmiotów gospodarczych;

  - czy firma posiada zaległości wobec organów z tytułu należności budżetowych;

  - czy firma posiada zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych

   (należy dołączyć ważne zaświadczenia).

   Złożone dokumenty w ofercie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania tego rodzaju dokumentów.

   Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:

       „PRZETARG NA WYMIANĘ OKIEN I DRZWI - 2024”

   wterminie do dnia 12.03.2024r. do godz.9ºº w siedzibie Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 1, pok. nr 9.

  OTWARCIE OFERT NASTĄPI w obecności Komisji Przetargowej

  wdniu 12.03.2024r. o godz. 1045 w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24 - świetlica

  Oferenci zostaną  powiadomieni o wynikach przetargu drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres.

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI

  wdniu 15.03.2024r. o godz. 14ºº na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 1 i Staszica 24.

   WARUNKIEM PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU JEST:

  - wpłacenie wadium w wysokości 15 000 zł w terminie do 8.02.2024r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania”

  BANK MILENIUM S.A. 08-11602202-000000006-1930116

  - złożenie kompletnej oferty

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W przetargu biorą udział oferenci indywidualni zaproszeni przez Spółdzielnię, spełniający wymogi kryterium jakości wg arkusza ocen zgodnie z procedurą     ISO.

  Oferent wygrywający przetarg traci prawo do wpłaconego wadium w przypadku nie zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia     wyników przetargu. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu, a wygrywającemu     przetarg po podpisaniu umowy, bez doliczenia ustawowych odsetek.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu w dowolnym czasie, wyboru oferenta bez podawania przyczyn jak również     przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie jest Administratorem pozyskiwanych od oferentów danych osobowych, na etapie postępowania przetargowego.
 2. Przetwarzane przez Administratora dane osób, o których mowa w ust. 1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, podlegają prawnej ochronie.
 3. Przetwarzanie danych osób, o których mowa w ust. 1 jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i podejmowaniem czynności przed zawarciem umowy na dostawę towarów i usług.
 4. Prawnie uzasadnionym celem Administratora jest realizacja określonego w Statucie Spółdzielni przedmiotu działalności w ramach zaspakajania potrzeb mieszkaniowych poprzez nieustanne podnoszenie standardu zasobów mieszkaniowych, w oparciu o obowiązujący Regulamin prowadzenia przetargów na dostawę towarów i usług.
 5. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Administrator realizuje przy zawieraniu umów.

 

Kwidzyn, dnia 26.02.2024r.

 

 

 

 

Załącznik do oferty przetargowej

 

OFERENT                                                                                                                                                                          Kwidzyn, dnia ………………….…….

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Tel: …………………………………………

E-mail:……………………………….….….

NIP: ………………………………….…….

 

 

                                                                                              ZGODA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

 q*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul.   Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn (zwanej Spółdzielnią),  w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane  dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

q* Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul. Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce E-czynsze EBOK  oraz w protokołach organów Spółdzielni.

q* Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie elektronicznej ze skutkiem prawnym.

q*  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

q*  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

q*  Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu przetargów na dostawę towarów i usług, który jest do wglądu w Dziale GZM.

 

Czytelny podpis osoby udzielającej zgodę  ………………………….………………………………..

 

Zgoda przechowywana jest razem z dokumentacją przetargową w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w budynku przy ul. Staszica 24 w Kwidzynie.

 

 

* zgodę oznaczyć znakiem X 

O G Ł O S Z E N I E

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POMEZANIA” W KWIDZYNIE, UL. SPÓŁDZIELCZA 1

OGŁASZA NA DZIEŃ 12.03.2024r.PRZETARG OGRANICZONY

 

NA WYKONANIE OSŁON BALKONOWYCHi ZADASZEŃ

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W KWIDZYNIE PRZY ULICY

LP

Adres budynku

Ilość

Rodzaj elementu

Rodzaj / Kolor konstrukcji

Rodzaj / Kolor wypełnienia

 

 

1

Podjazdowa 5

szt. 9

Osłony balkonowe -

wysokość minimum 1,10 m od poziomu posadzki balkonu, długość: 1,40+1,40mb szt. 6,

2,7+1,40mb szt. 1,1,40+2,0+1,4mb szt. 2

Konstrukcja ze stali nierdzewnej mocowana do nowych elementów kotwiących od czoła płyt balkonowych.

Prześwity miedzy elementami osłony balkonowej oraz między elementami budynku, a osłony do 0,12m

Wypełnienie osłony z szyby bezpiecznej (mleczna) w konstrukcji ze stali nierdzewnej.

 

 

szt. 4

daszki o powierzchni:

1,70 x 1,70m szt. 3

2,60 x 1,70m szt. 1

Konstrukcja ze stali nierdzewnej mocowana do nowych elementów kotwiących. Kształt daszka zgodna z dokumentacją – płaski ze spadkiem na zewnątrz

Wypełnienie – poliwęglan lity

 

2

 

Krańcowa 17

szt. 22

Osłony balkonowe -

wysokość minimum 1,10 m od poziomu posadzki balkonu,

długość: ok. 6,0 mb szt. 10 + 12

Konstrukcja aluminium malowana proszkowo w kolorze – zostanie ustalony w protokóle wprowadzenia

mocowana do nowych elementów kotwiących ze stali nierdzewnej od czoła płyt

Wypełnienie z płyty HPL gr. 6 mm w ramie aluminiowej w kolorze

0301 BS CAPUCCINO

 

 

3

 

Broniewskiego 2

szt. 77

Osłony balkonowe -

wysokość minimum 1,10 m od poziomu posadzki balkonu,

długość: ok. 3,45 mb szt. 34 +

ok. 5,75 mb szt. 43

Konstrukcja aluminium malowana proszkowo w kolorze – zostanie ustalony w protokóle wprowadzenia

mocowana do nowych elementów kotwiących ze stali nierdzewnej od czoła płyt

Wypełnienie z płyty HPL gr. 6 mm w ramie aluminiowej w kolorze

8533 BS MACCHIATO

 

4

 Bema 6

szt. 4

Osłony balkonowe –

wysokość minimum 1,10 m od poziomu posadzki balkonu,

długość: 1,2+2,9+1,2 mb szt. 4 szt.

Konstrukcja aluminium malowana proszkowo w kolorze – brąz

mocowana do nowych elementów kotwiących ze stali nierdzewnej od czoła płyt

Wypełnienie z płyty HPL gr. 6 mm w ramie aluminiowej w kolorze 8533 BS MACCHIATO

 

 

5

Spacerowa 3

szt. 10

Osłony balkonowe –

wysokość minimum 1,10 m od poziomu posadzki balkonu,

długość: 1,2+2,9+1,2 mb szt. 10 szt. + osłona zabezpieczająca okno balkonowe 0,25+1,5+0,25 mb szt. 1

Konstrukcja aluminium malowana proszkowo w kolorze -brąz

mocowana do nowych elementów kotwiących ze stali nierdzewnej od czoła płyt

Wypełnienie z płyty HPL gr. 6 mm w ramie aluminiowej w kolorze 8533 BS MACCHIATO

 

 

szt. 3

daszki o powierzchni:

3,50 x 1,70 m szt. 3

 

Konstrukcja aluminium malowana proszkowo w kolorze brąz mocowana do nowych elementów kotwiących ze stali nierdzewnej od czoła płyt. Kształt daszków jak istniejący w budynku + rynna ze sztucerem

Wypełnienie poliwęglan komorowy przydymiony

 

                                   
 

Wysokość balustrad 1,10 m od poziomu posadzki logii, maksymalne prześwity do 0,12 m

         ZAKRES ROBÓT – OSŁONY i DASZKI:

 1. Demontaż osłon istniejących, wykonanie i montaż osłon balkonowych w technologii zawartej w tabeli powyżej, mocowanie do nowych elementów kotwiących ze stali nierdzewnej,
 2. Wykonanie i montaż daszków ostatniej kondygnacji w technologii zawartej w tabeli powyżej. Kształt daszków Podjazdowa 5 jak w dokumentacji technicznej płaskie, z kierunkiem spadu od budynku. Kształt daszków na Spacerowej 3 łukowy, jak istniejący na budynku + rynna z rurą spustową  szt. 1/ na pion balkonów
 1. Termin realizacji robót zostanie określony przez Zamawiającego po uwzględnieniu terminów wynikających z umów z wykonawcami remontu logii i balkonów w w/w budynkach (w okresie od 20.03.2024 do 30.10.2024r.
 2. Wykonawca montażu osłon i daszków winien potwierdzić termin realizacji w harmonogramie prac sporządzonym przez wykonawcę remontu elewacji budynków.
 3. Wykonawca remontu elewacji budynku udostępni rusztowania wykonawcy osłon.
 4. Po wykonaniu zakresu robót należy dostarczyć deklarację zgodności na wyrób indywidualny, odrębną na każdy budynek i każdy typ osłony i daszku

 

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę:

ofertę cenową składa się dla każdego budynku i dla każdego rodzaju osłony, daszku, a powinna być sporządzona wg następującego wzoru:

adres budynku

wymiar osłony w mb/ wymiar daszku w m2

wartość brutto za 1 mb osłony/ 1 m2 daszku

 zł

wartość brutto jednej osłony/jednego daszku

 zł

ilość osłon/daszków

szt.

wartość brutto pozycji

wartość brutto na budynku

Podjazdowa 5

Osłony ze stali nierdzewnej  + szyba 9 szt.

 

 

 

 

 

 

Daszki nad balkonami  ze stali nierdzewnej + poliwęgan lity 4 szt.

 

 

 

 

 

Krańcowa 17

Płyty HPL w ramie aluminiowej 22 szt.

 

 

 

 

 

 

Broniewskiego 2

Płyty HPL w ramie aluminiowej 77 szt.

 

 

 

 

 

 

Bema 6

Płyty HPL w ramie aluminiowej 4 szt.

 

 

 

 

 

 

Spacerowa 3

Płyty HPL w ramie aluminiowej 10+1 szt.

 

 

 

 

 

 

Daszki nad aluminium + poliwęgan komorowy 4 szt.

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 1. Okres realizacji robót objętych złożona ofertą na poszczególnym budynku
 2. Oświadczenie określające okres gwarancji
 3. Potwierdzenie statusu prawnego firmy – wypis z rejestru działalności gospodarczej
 4. Potwierdzenie wpłaty wadium. Za termin wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 5. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz opłacaniu bieżących składek ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (termin ważności 30 dni od daty wystawienia)
 6. Oświadczenie zawierające Informację o ilości zatrudnionych pracowników na czas nieokreślony oraz oświadczenie, że roboty będzie wykonywać wykwalifikowana kadra pracownicza zatrudniona na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.
 7. Informację techniczno-ekonomiczną zawierającą rodzaj i ilość posiadanego sprzętu wymaganego dla technologii określonej w ogłoszeniu
 8. Wykaz podobnych prac z okresu 2019-2023r.
 9. Referencje od zamawiających obejmujące prace z okresu 2019 – 2023r. Określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w terminie.
 10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej obejmującej odpowiedzialność do pełnej wartości szkody, tj. wolne od franszyzy integralnej, a także z minimalną franszyzą redukcyjną.
 11. W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo.
 12. Zdemontowane elementy starych  osłon wykonawca zutylizuje we własnym zakresie lub przekaże według dyspozycji Zamawiającego.
 13. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przetargowym – druk załącznik nr 1

oraz informacje:

- czy firma jest w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;

- czy są prowadzone postępowania sądowe lub egzekucyjne przeciwko firmie;

- czy firma posiada certyfikat jakości na prowadzoną działalność;

- czy firma posiada zaległości finansowe wobec innych podmiotów gospodarczych;

          Złożone dokumenty w ofercie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania tego rodzaju dokumentów.

     Ofertę cenową, pozostałe dokumenty, zaświadczenia składa się w 1 egz. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem  „PRZETARG NA WYMIANĘ OSŁON - 2024” w terminie do dnia 12.03.2024r. do godz. 9ºº w siedzibie       Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 1, pok. nr 9.

  OTWARCIE OFERT NASTĄPIw obecności Komisji Przetargowej i Przedstawiciela Budynku w dniu 12.03.2024r. o godz. 1030 biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 24, II piętro – świetlica

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI

  w dniu 15.03.2024r. o godz. 14ºº na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Spółdzielczej 1 i Staszica 24 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

  W przetargu biorą udział oferenci indywidualni zaproszeni przez Spółdzielnię, spełniający wymogi kryterium jakości wg arkusza ocen zgodnie z procedurą ISO zaproszeni do udziału w przetargu.

  WARUNKIEM PRZYSTAPIENIA DO PRZETARGU JEST:

  - wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł na każdy budynek w terminie do dnia 8.03.2024r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomezania” BANK MILENIUM S.A. 08-11602202-000000006-1930116

  - złożenie kompletnej oferty

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Oferent wygrywający przetarg traci prawo do wpłaconego wadium w przypadku nie zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty     ogłoszenia wyników przetargu, a wygrywającemu przetarg po podpisaniu umowy, bez doliczenia ustawowych odsetek.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu w dowolnym czasie, wyboru oferenta bez podawania przyczyn jak również przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

 Osobami uprawnionymi, z ramienia Spółdzielni, do kontaktów z oferentami są:

 Ireneusz Milewski – Kierownik Działu GZM

 Justyna Chodorowska – Z-ca Kierownika Działu GZM(p. nr 3)

 Kontakt w siedzibie przy ul. Staszica 24  Kwidzyn  tel.(55) 279 20 89 w.36.

 

 

Załącznik do oferty przetargowej

 

OFERENT                                                                                                                                                                          Kwidzyn, dnia ………………….…….

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Tel: …………………………………………

E-mail:……………………………….….….

NIP: ………………………………….…….

 

 

                                                                                              ZGODA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

q*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul. Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn (zwanej Spółdzielnią),  w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

q* Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Mieszkaniową „Pomezania” w Kwidzynie, ul. Spółdzielcza 1, 82-500 Kwidzyn, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego tj. ogłoszenia wyników przetargu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce E-czynsze EBOK  oraz w protokołach organów Spółdzielni.

q* Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie elektronicznej ze skutkiem prawnym.

q*  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

q*  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

q*  Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu przetargów na dostawę towarów i usług, który jest do wglądu w Dziale GZM.

 

Czytelny podpis osoby udzielającej zgodę  ………………………….………………………………..

 

Zgoda przechowywana jest razem z dokumentacją przetargową w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w budynku przy ul. Staszica 24 w Kwidzynie.

 

 

 

* zgodę oznaczyć znakiem X 

 

Kwidzyn, dnia 26.02.2024r.

    Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                               Kwidzyn, dn. 04.01.2024r.

            „Pomezania”

    82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

             KRS 000126626

      Sąd Rejonowy w Gdańsku

   Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

   NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

   Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

   Tel.(55) 2792089; 2792975

   DIN EN ISO 9001:2015                                                                                                  

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

z dnia 02.01.2024r.

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH I/LUB PIWNIC W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

wybrała ofertę:

Lp.

 

ADRES BUDYNKU

 

 

WYBRANY OFERENT

1

POLNA 10 (remont klatki sch. i wiatrołapu)

 

 

 

 

 

 

Usługi Ogólnobudowlane

 Roman Sandecki  

Korzeniewo, ul. Łąkowa 9,

82-500 Kwidzyn

 

2

GĘBIKA 7 (remont I i II klatki schodowej i wiatrołapów)

 

3

KRAŃCOWA 12A (remont klatki schodowej)

 

4

KRAŃCOWA 14 (malowanie klatki schodowej)

 

 

                                                                                                                                                                                                             Kwidzyn, dn. 04.01.2024r.

            Spółdzielnia Mieszkaniowa

                    "Pomezania"

   82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

            KRS 000126626

     Sąd Rejonowy w Gdańsku

   Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

   NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

   Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

  Tel.(55) 2792089; 2792975

   DIN EN ISO 9001:2008                                                                                                  

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

z dnia 02.01.2024r.

NA  WYKONANIE BALUSTRAD SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI,

BALUSTRAD SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH REMONTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

wybrała ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Krzysztof Kaczmarek

Białki 16a

 82-522 Sadlinki

 

 

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kwidzyn, dn. 19.12.2023r.

            „Pomezania”

82-500 Kwidzyn, ul. Spółdzielcza 1

         KRS 000126626

   Sąd Rejonowy w Gdańsku

Tel.-fax. (55) 2793089; 2794129

NIP 581-000-49-89 REGON 000484050

Administracja Osiedli-Warsztat Remontowy

Tel.(55) 2792089; 2792975

                                                                                                                     

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie

informuje, że Komisja Przetargowa

w wyniku przetargu ograniczonego

z dnia 12.12.2023r.

 

NA OBSŁUGĘ ZASOBÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POMEZANIA” W KWIDZYNIE

POPRZEZ WDROŻENIE I MONITORING SYSTEMU

 E-USŁUG DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA MEDIAMI

(WODA, CENTRALNE OGRZEWANIE)

wybrała ofertę:

ISTA POLSKA Sp. z o.o.

Al. 29 Listopada 155C

31-406 Kraków

 

ODDZIAŁ GDAŃSK

Ul. Asesora 88

80-119 Gdańsk